Beantwoording Statenvragen 3448 (PvdD) - Lekkages verlaten boorputten olie- en gaswinning

Datum besluit: 13 november 2018


In Zuid-Holland zijn een aantal gas- en olievelden inmiddels economisch leeg geproduceerd en door de exploitanten afgesloten. Dit is niet altijd goed gebeurd, waardoor soms lekkage optreedt die milieuproblemen oplevert en herontwikkeling van die locaties in de weg staat. De Partij voor de Dieren vraagt daarom een inventarisatie van de lekkende locaties te maken. Aangezien het bevoegd gezag voor de Mijnbouw bij het Rijk (i.c. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) ligt, zal de provincie het probleem bij het ministerie van EZK onder de aandacht brengen. Als lekkage regelmatig blijkt voor te komen, zal ze in haar advisering aan het Rijk op aandringen dat bij het afsluiten van putten de best beschikbare technieken worden gebruikt (indien dit nog niet blijkt plaats te vinden), en tevens aandringen op een uitbreiding van de bestaande monitoringsplicht van mijnbouwbedrijven voor verlaten putten tot stoffen die potentieel na onvoldoende afsluiting nog vrij zouden kunnen komen.

Type besluit: GS-vergadering