Voortgangsrapportage aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer "Vervolgonderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken" (2017)

Datum besluit: 13 november 2018De provincie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de provinciale wegen, vaarwegen, bruggen en viaducten. Gedeputeerde Staten rapporteren jaarlijks aan Provinciale Staten wat het kwaliteitsniveau is van de provinciale ‘assets’. De Randstedelijke Rekenkamer heeft na onderzoek twee aanbevelingen gedaan voor een verdere verbetering in de sturing en verantwoording. Provinciale Staten kunnen daarmee hun kaderstellende en controlerende functie beter invullen. Gedeputeerde Staten informeren met dit besluit Provinciale Staten over hoe zij deze aanbevelingen het afgelopen jaar heeft opgepakt.

In de begroting en jaarrekening wordt nu gedetailleerder inzicht gegeven in de bereikte kwaliteitsniveau’s. Daarnaast wordt met de leerervaring van andere Randstadprovincies het beheer- en onderhoudsproces verder ontwikkeld en ingericht op basis van de internationale norm voor assetmanagement (NEN - ISO 55001). In het voorjaar 2020 zullen Provinciale Staten met de Nota onderhoud kapitaalgoederen 2020-2023 de bestaande kaders voor de gewenste kwaliteitsniveaus actualiseren.

Type besluit: GS-vergadering