Beantwoording Statenvragen 3456 van het CDA over Subsidiepot asbestsanering tot op de bodem leeg?

Datum besluit: 27 november 2018


Naar aanleiding van berichten in de media dat de Rijkssubsidie voor asbestsanering uitgeput is, heeft de CDA-fractie Statenvragen gesteld. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. Hierbij is bovendien aangegeven dat de provinciale subsidieregeling Asbest Eraf? Zon er op! nog wel steeds van kracht is. Bovendien hebben Provinciale Staten onlangs extra budget beschikbaar gesteld voor deze regeling, zodat de komende jaren in onze provincie nog vele projecten gefinancierd kunnen worden waarbij grote asbestdaken vervangen worden en grote PV installaties (meer dan 40 kWp) geïnstalleerd worden. Langs diverse wegen zullen Gedeputeerde Staten hier ruchtbaarheid aan blijven geven.

Type besluit: GS-vergadering