Beantwoording Statenvragen nr. 3444 van PvdA, SP en GL over Gaswinning Gaag-Monster

Datum besluit: 16 oktober 2018Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) hebben de beantwoording van de statenvragen over het advies over het nieuwe winningsplan van Gaag-Monster vastgesteld. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft hierover een concept-instemmingsbesluit genomen, waarbij zij naar de mening van GS voldoende rekening met het provinciale advies heeft gehouden. Daarom gaan wij ervan uit dat ook in het definitieve instemmingsbesluit over het nieuwe winningsplan voldoende met onze inbreng rekening zal worden gehouden. GS hebben daarom geen zienswijze op het winningsplan ingediend en zullen dit in het vervolgtraject ook niet doen.

Type besluit: GS-vergadering