Behandelvoorstel motie 780 PvdA - Belang vrijwilligers bij Weidevogelbeleid

Datum besluit: 16 oktober 2018


Op 21 februari 2018 is de motie 780 ‘Belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid’ door Provinciale Staten aangenomen. In deze motie worden Gedeputeerde Staten verzocht zich in te blijven zetten om het gesprek tussen vrijwilligers en overige relevante partijen in het boerenlandvogelbeheer te optimaliseren. Op dit moment werken de betrokken partijen samen met de provincie Zuid-Holland aan het Actieplan Boerenlandvogels. Hierin komen concrete verbeteringen in beheer en inrichting, die door agrarische collectieven, terrein beherende organisaties én vrijwilligers worden aangedragen, aan bod. Een ander belangrijk onderdeel van het Actieplan Boerenlandvogels is de verbeterde ondersteuning van de weidewachters in de provincie. Die verbeterde ondersteuning betreft onder andere de verbetering van communicatie tussen de partijen, de (verdere) toerusting van de boerenlandvogelvrijwilligers en de structurele vertegenwoordiging van deze heterogene groep in de overleggen op provincieniveau. Gedeputeerde Staten zijn voornemens een verbeterde ondersteuning van de vrijwilligers structureel te faciliteren om zo de afstemming tussen de voor boerenlandvogels relevante partijen te optimaliseren.

Type besluit: GS-vergadering