Verantwoordelijkheidsverdeling bij droogte

Datum besluit: 16 oktober 2018


De zomer van 2018 was uitzonderlijk droog. Waterschappen en Rijkswaterstaat hebben maatregelen genomen om te zorgen dat de gevolgen beperkt bleven. Waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincie hebben samen overleg gevoerd over de onderlinge samenhang en afstemming van deze maatregelen. Op die manier vervult de provincie haar rol als toezichthouder op de waterschappen. Ook landelijk heeft overleg plaats gevonden en vanuit het regionale overleg is hieraan een bijdrage geleverd. In deze brief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de verantwoordelijkheidsverdeling van verschillende partijen in geval van droogte, aan de hand van gebeurtenissen van afgelopen zomer.

Type besluit: GS-vergadering