Ontwerp Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2023

Datum besluit: 16 oktober 2018


Gedeputeerde Staten hebben besloten het Ontwerp Actieplan Geluid 2018-2023 ter inzage te leggen. De Provincie Zuid-Holland wil flink investeren in het verminderen van de ervaren geluidhinder langs provinciale wegen. Deels doet zij dat traditioneel: op basis van de Europese geluidkaarten zijn knelpunten langs de wegen berekend die in aanmerking komen om opgelost te worden. Vernieuwend is dat ook op plekken waar geen geluidhinder is berekend, maar Zuid-Hollanders die wel ervaren, de mogelijkheid bestaat deze onder de aandacht van de provincie te brengen. Op basis van de in het Ontwerp Actieplan opgenomen klachtenregeling bekijkt de Provincie Zuid-Holland welke oplossingen in aanmerking komen en voor welk deel zij in die oplossing kan meebetalen. Vanaf 22 oktober ligt het Ontwerp Actieplan Geluid 2018-2023 zes weken ter inzage op het Provinciehuis. Ook kan het worden ingezien op www.zuid-holland.nl. Inspraakreacties kunnen schriftelijk en per e-mail worden ingebracht.

Type besluit: GS-vergadering