Oplevering eerste deel Human Capital Onderzoek 'Rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland'

Datum besluit: 16 oktober 2018


Provinciale Staten hebben tijdens de begrotingsbehandeling 2018 een vijftal moties ingediend dat via één behandelvoorstel is opgepakt. Het behandelvoorstel d.d. 5 december 2017 ging uit van een gezamenlijk met de Economic Board Zuid-Holland uit te voeren onderzoek naar de aard van de arbeidsmarktproblematiek en de mogelijke structurele oplossingen daarvoor. De uitkomsten van het eerste deel van het Human Capital Onderzoek zijn nu opgeleverd. Gedeputeerde Staten onderschrijven de uitkomsten van het eerste deel en stemmen in met de voorgestelde vervolgstappen. De werkgroep Human Capital heeft mandaat gekregen voor een tweede deel van het Human Capital Onderzoek. Dit deel richt zich op het draagvlak voor een breed Zuid-Hollands Human Capital akkoord en de contouren van een mogelijke uitvoeringsorganisatie.

Type besluit: GS-vergadering