Beantwoording Statenvragen 3436 over voorkomen oxidatie van veengebieden door verhogen grondwaterpeil

Datum besluit: 30 oktober 2018Bodemdaling is voor de provincie een belangrijk thema mede vanwege de aandacht voor klimaatadaptatie; het omgaan met extreme neerslag (en dus wateroverlast in gedaalde gebieden) en het omgaan met extreme droogte (en dus funderingsschade). De afgelopen tijd is de aandacht voor veenbodemdaling gegroeid. Dat heeft alles te maken met het internationale klimaatakkoord Parijs en onze eigen nationale klimaatafspraken. Het tegengaan van veenbodemdaling draagt bij aan de reductie van broeikasgasemissies. De provincie is in overleg met- en werkt samen met het Rijk en een groot aantal andere overheden en partners aan deze uitdaging en een toekomst van het veenweidegebied.

Type besluit: GS-vergadering