Marktverkenning Verblijfstoerisme provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 30 oktober 2018


Internationaal groeit het toerisme, wat ook kansen biedt voor de versterking van de regionale economie van Zuid-Holland. Voldoende en passende overnachtingsmogelijkheden in hotels, parken, campings en jachthavens zijn van belang om deze groei te faciliteren. De verblijfsrecreatiemarkt is volop in beweging en vraagt steeds meer om maatwerk teneinde het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag. Het huidige beleid speelt daar echter nog onvoldoende op in. Daarom ontstond de behoefte om de marktsituatie en marktverwachting van deze sector in Zuid-Holland beter in beeld te brengen. Op basis van de uitgevoerde marktverkenning willen Gedeputeerde Staten de komende periode ontwikkelprincipes en spelregels voor nieuwe en bestaande verblijfsrecreatieve ontwikkelingen uitwerken, in samenwerking met betrokken partners. Medio 2019 kan dit tot actualisering leiden van het provinciale omgevingsbeleid op dit onderwerp.

Type besluit: GS-vergadering