N207 Passage Leimuiden

Datum besluit: 30 oktober 2018


Reactie van Gedeputeerde Staten op de brief van de gemeente Kaag en Braassem van 30 juli 2018, waarin de provincie Zuid-Holland wordt gevraagd om vooruitlopend op de ontwikkelingen van bedrijventerrein Drechthoek II bij Leimuiden de ViaductPlus-variant  te realiseren. Geconstateerd is dat deze voorkeursvariant niet gerealiseerd kan worden, zolang de gronden ten behoeve van de ontwikkeling van het Drechthoek II niet zijn verworven en het bestemmingsplan conform is aangepast. Gezien de onzekerheid in het moment waarop de ontwikkeling van dit bedrijventerrein wordt opgepakt, verzoeken Gedeputeerde Staten het college van Burgemeester en Wethouders een duidelijke uitspraak te doen ten aanzien van draagvlak en commitment voor de oplossingsvariant ‘Onderdoorgang met een tijdelijke ontsluiting via Drechthoek I'. De gemeente wordt gevraagd het opwaarderen van het lokale wegennet voor haar rekening te nemen dan wel haar commitment uit te spreken over het ontwikkelen van Drechthoek II, zodat de Provincie gefaseerd kan gaan toewerken naar de uiteindelijke voorkeursoplossing (ViaductPlus-variant).

Type besluit: GS-vergadering