Zienswijzen met betrekking tot aardgaswinning Spijkenisse

Datum besluit: 30 oktober 2018Op 19 september jl. is een concept-instemmingsbesluit voor het winningsplan gaswinning Spijkenisse-Intra door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gepubliceerd. Op basis van dit ontwerp-instemmingsbesluit heeft de provincie besloten hierop een zienswijze in te dienen. In de zienswijze zijn twee belangrijke aspecten die naar voren komen.

Ten eerste betreft volgens de NAM Spijkenisse-Intra een nieuw veld; in het licht van de overgang naar hernieuwbare energiebronnen adviseren wij nieuwe velden niet in gebruik te nemen.

Ten tweede dat de instemming op het winningsplan pas verleend wordt nadat een gedegen Seismische Risico Analyse (SRA) is uitgevoerd, dat wil zeggen een SRA op basis van de resultaten van de proefboring, en niet op basis van aannames.

Ook heeft het ministerie van EZK een concept-omgevingsvergunning gepubliceerd. Hierover zijn wij van mening dat ons advies aangaande de bovengrondse omgevingsaspecten voldoende is gehonoreerd. Wij dienen daarom m.b.t. deze vergunning geen zienswijze in bij het ministerie van EZK.

Type besluit: GS-vergadering