Voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2017

Datum besluit: 9 oktober 2018


De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland werken samen met de inliggende waterschappen aan de waterveiligheid in West-Nederland. Totaal ligt er in West-Nederland 4.169 km aan regionale keringen. Deze waterkeringen zijn belangrijk voor de waterveiligheid. Daarom zijn in diverse provinciale waterverordeningen voor deze keringen veiligheidsnormen vastgesteld. De keringen die niet aan de norm voldoen (volgens toetsing in 2012: 1.438 km), worden door de waterschappen verbeterd. Jaarlijks rapporteren de waterschappen aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van de verbeteropgave. Deze rapportages laten een actueel beeld zien van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen. Inmiddels is 43% van de afgekeurde keringen door de waterschappen op orde gebracht.

Type besluit: GS-vergadering