Beantwoording Statenvragen 3434 GroenLinks - Waterbesparing Wateropslag

Datum besluit: 18 september 2018Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van GroenLinks over droogte, waterbesparing en wateropslag beantwoord. In de beantwoording is aangegeven hoe de provincie zich voorbereid op de effecten van toenemende extreme weersomstandigheden, zoals hitte, droogte, hoosbuien, overstromingsrisico's en bodemdaling. Er is een Programma Adaptieve Delta waarin voor het eind van het jaar een adaptatiestrategie wordt uitgewerkt. De provincie richt bijvoorbeeld een fonds op om de aanleg van groenblauwe schoolpleinen te stimuleren, participeert in een onderzoeksprogramma voor grootschalige ondergrondse waterberging (Coastar), stelt een online klimaatatlas beschikbaar, voert stresstesten uit, voert waterbesparende maatregelen in het eigen provinciehuis uit en werkt met andere partijen in het Deltaprogramma Zoetwater samen.

Type besluit: GS-vergadering