Behandelvoorstel motie 745 - Energiecampus

Datum besluit: 18 september 2018


Provinciale Staten hebben een motie aangenomen waarop Gedeputeerde Staten nu per brief reageren. In de motie worden Gedeputeerde Staten verzocht de haalbaarheid van een volwaardige energiecampus te onderzoeken. Deze campus zou ruimte moeten bieden aan de voor de hand liggende kennisinstellingen, om samen met het bedrijfsleven en overheid, te werken aan de agenda voor (fundamenteel) onderzoek, opleiding en experimenten. Gedeputeerde Staten sturen al enkele jaren op de intensivering van de Zuid-Hollandse kennisontwikkeling. Dit middels het stimuleren van de ontwikkeling van een fysieke Energiecampus ten behoeve van versterking en versnelling van de (Zuid-Hollandse) energietransitie. In de behandelbrief aan Provinciale Staten worden zeven concrete acties beschreven, waarin onderzoek, opleiding en experimenteren centraal staan.

Type besluit: GS-vergadering