GS-Brief aan Provinciale Staten over het beheer van het regionaal hoofdnet voor warmtetransport

Datum besluit: 18 september 2018


Aan de commissie Duurzame Ontwikkeling van Provinciale Staten is toegezegd hen spoedig nader te informeren over de uitwerking van kaders voor een ‘open transportnet voor warmte’. Door middel van deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de laatste stand van zaken en wordt de mogelijkheid geboden om aanvullingen te doen. Er wordt geen nieuw besluit genomen. Het mogelijk maken van de transitie van fossiele warmtebronnen naar duurzame warmtebronnen vergt investeringen in een regionaal (open) transportnet voor warmte en een goed functionerende warmtemarkt. Om dit te realiseren wordt de samenwerking gezocht met andere (overheids)partijen. Hiervan zijn de samenwerking binnen de Warmtealliantie en de Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten voorbeelden.

Type besluit: GS-vergadering