Herziening veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard

Datum besluit: 18 september 2018


De provincie Zuid-Holland, de gemeente Albrandswaard en de gemeente Rotterdam hebben gebruik gemaakt van hun bevoegdheid op grond van artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen om een veiligheidscontour vast te stellen rond de Eemhaven en het distripark Albrandswaard. Door het vaststellen van deze contour wordt de milieuruimte voor externe veiligheid voor de havenactiviteiten en logistieke activiteiten duidelijk begrensd. De veiligheidscontour is ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat gewijzigd, waardoor het aldaar gevestigde bedrijf binnen de veiligheidscontour wordt opgenomen. Bij de ligging van de contour is het uitgangspunt dat deze geen onnodige beperking betekent voor ontwikkelingen in de omgeving van de haven en in de haven zelf. Tegen het besluit tot vaststelling van de herziene veiligheidscontour Eemhaven en distripark Albrandswaard kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Dit kan vanaf de dag volgend op de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken.

Type besluit: GS-vergadering