Beantwoording Statenvragen 3437 van fractie 50PLUS - Quickscan Diversiteit

Datum besluit: 25 september 2018


De provincie investeert de laatste jaren in een divers personeelsbestand en een inclusieve organisatiecultuur. Eind 2017 is door middel van een 'quickscan diversiteit' inzicht verkregen waar de provincie op dat moment stond. Met Provinciale Staten is afgesproken om te investeren op het thema diversiteit en inclusiviteit en een jaar later te rapporteren over de ontwikkelingen. Dat is onlangs gebeurd door middel van een brief waarbij de Staten zoveel mogelijk zijn geïnformeerd. De brief heeft bij de fractie 50PLUS een aantal vragen opgeleverd, welke door Gedeputeerde Staten zijn beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering