Deskundigencommissie Research en Development (R&D) MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland 2018

Datum besluit: 25 september 2018


De provincie Zuid-Holland heeft als doelstelling innovatie in het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) te stimuleren en te faciliteren. Om dit doel te bereiken geeft de provincie (o.a.) uitvoering aan de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Met deze regeling investeert de provincie samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Research & Development samenwerkingsprojecten. De subsidieaanvragen voor deze projecten worden bij de provincie ingediend. Vervolgens vragen Gedeputeerde Staten een onafhankelijke externe deskundigencommissie de aanvragen te beoordelen en van een advies te voorzien. Deze commissie is in 2016 gestart en toen is ook het reglement 2016 vastgesteld. Op 25 september 2018 is het reglement 2018 vastgesteld. In deze versie is de rol van deze commissie transparanter en gedetailleerder omschreven. Daarnaast is er een lid aan de commissie toegevoegd met expertise op het gebied van Aerospace.

Type besluit: GS-vergadering