Beantwoording Statenvragen 3420 (SP) - Veiligheid en kostenoverschrijding traject Leiden Utrecht

Datum besluit: 4 september 2018Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen 3420 van de SP met betrekking tot Veiligheid en kostenoverschrijding traject Leiden-Utrecht vastgesteld. ProRail, die als beheerder van dit hoofdspoor verantwoordelijk is voor de instandhouding van dit baanvak, heeft hier in het kader van een brede landelijk onderzoek, onderzoeken uitgevoerd naar de bodemgesteldheid en de effecten daarop van klimaatverandering en bodemdaling. Om die reden is voor een deel van de beantwoording teruggevallen op de antwoorden van ProRail. ProRail garandeert ook op basis van deze onderzoeken de veiligheid op dit baanvak.

Type besluit: GS-vergadering