Beantwoording Statenvragen 3427 (PVV) - m.b.t. herplanten gekapte bomen RijnlandRoute

Datum besluit: 4 september 2018


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen over herplant van gekapte bomen RijnlandRoute vastgesteld. De PVV heeft vragen gesteld naar aanleiding van de aanvraag bij de gemeente Katwijk van de vergunning tot bomenkap voor de Ir. G. Tjalmaweg, onderdeel van de RijnlandRoute. De vragen hebben betrekking op het onderzoek van de Bomenbond over het herplanten van de bomen in Leiden, de herplant van bomen voor het programma RijnlandRoute en de herplant voor de provincie in zijn totaliteit. In de beantwoording wordt verwezen naar eerdere statenvragen nr. 3351 en wordt aangegeven hoe met de herplantplicht die voortvloeit uit de vergunningvoorwaarden van het bevoegd gezag voor de RijnlandRoute wordt omgegaan. Verder is een overzicht opgenomen van provinciale projecten waar meer dan 10 bomen moeten worden gekapt. Tot slot wordt aangegeven hoe in overleg met het bevoegd gezag wordt gezocht naar maatwerkoplossingen indien niet (volledig) kan worden voldaan aan de herplantplicht.

Type besluit: GS-vergadering