Beantwoording Statenvragen 3418 (GL, PvdA, PvdD) - over onnodig afschot zwanen

Datum besluit: 4 september 2018


GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen gesteld over het afschot van zwanen. Op basis van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming mogen knobbelzwanen worden verjaagd ter voorkoming van schade. Ter ondersteuning van deze verjaging mogen onder strikte voorwaarden enkele knobbelzwanen worden gedood. Er is geen sprake van populatiebeheer. Uitvoerders mogen gebruik maken van geweren bij het doden van knobbelzwanen. Mocht een reeds gewonde knobbelzwaan vanwege de veiligheid niet met het geweer uit het lijden kunnen worden verlost, dan mag in uitzonderingssituaties gebruik worden gemaakt van slag- of steekwapens om een gewond dier snel uit het lijden te verlossen.

Type besluit: GS-vergadering