Beantwoording Statenvragen 3419 (PvdD, GL, PvdA, PVV, SP) - over faunabeheerplan knobbelzwaan

Datum besluit: 4 september 2018


Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor de Vrijheid en de Socialistische Partij hebben schriftelijke vragen gesteld over het faunabeheerplan voor de knobbelzwanen. Ook zijn vragen gesteld over de knobbelzwanen die in de Rotterdamse haven met olie zijn besmeurd geraakt. De provincie heeft uit oogpunt van dierenwelzijn financieel bijgedragen aan het schoonmaken van de besmeurde zwanen. Echter, op basis van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming mogen knobbelzwanen ook worden verjaagd ter voorkoming van schade. Ter ondersteuning van deze verjaging mogen onder strikte voorwaarden enkele knobbelzwanen worden gedood. Er is geen sprake van populatiebeheer. Uitvoerders mogen gebruik maken van geweren bij het doden van knobbelzwanen. Mocht een reeds gewonde knobbelzwaan vanwege de veiligheid niet met het geweer uit het lijden kunnen worden verlost, dan mag in uitzonderingssituaties gebruik worden gemaakt van slag- of steekwapens om een gewond dier snel uit het lijden te verlossen.

Type besluit: GS-vergadering