Beantwoording Statenvragen 3430 - Juridische haalbaarheid Duinpolderweg

Datum besluit: 4 september 2018In 2015 is het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) van start gegaan. Met dit programma hebben het Rijk en de provincies de handen ineen geslagen om de natuurkwaliteit te verbeteren en een systeem te ontwikkelen en hanteren waarmee natuur beter beschermd wordt en economische ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Vanwege het innovatieve karakter van het Programma zijn juridische vragen gesteld aan het Europese Hof hoe het zich verhoudt tot de Europese Richtlijnen en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Op 25 juli 2018 heeft Advocaat-Generaal Kokott een advies gepubliceerd aan het Europese Hof over deze vraag. De Stichting Duinbehoud heeft naar aanleiding van dit advies geconcludeerd dat de Duinpolderweg juridisch niet uitvoerbaar is. Gedeputeerde Staten delen deze conclusie niet. De PAS-partners (Rijk en provincies) wachten met belangstelling de uitspraak van het Europese Hof af maar kunnen niet vooruitlopen op de uitspraken die nog volgen. In de volgende fase wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt en opnieuw gedetailleerd getoetst aan geldende wet- en regelgeving. De dan geldende juridische uitspraken over de PAS zullen daarbij worden meegenomen.

Type besluit: GS-vergadering