Behandelvoorstel motie 819 Versnelling energietransitie

Datum besluit: 4 september 2018


Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 27 juni 2018 de motie 819 versnelling energietransitie aangenomen. Hierin wordt het college verzocht een verkenning te doen naar de mogelijkheid van zonnepanelen op provinciale geluidschermen en Provinciale Staten daar voor de Begroting 2019 over te informeren. Gedeputeerde Staten stellen voor om dit in 2 fasen op te pakken. De eerste fase betreft een quick scan naar de mogelijkheid van plaatsing van zonnepanelen op basis van constructie, richting van en hellinghoek van de aanwezige geluidschermen in de provincie. Hierbij wordt een raming gemaakt van de kosten. Na positieve besluitvorming wordt gestart met fase 2. Hierin wordt een verdiepend onderzoek en concrete voorstellen per geluidscherm gedaan. Daarbij wordt ook gekeken naar inpassing in het landschap en verkeersveiligheid (zichthoek en schittering). Deze fase wordt afgesloten met een uitgewerkt voorstel per geluidscherm voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarna kan de uitvoering starten. De resultaten van fase 1 worden in januari 2019 aan gedeputeerde Vermeulen aangeboden.

Type besluit: GS-vergadering