Beantwoording Statenvragen 3493 Partij van de Arbeid en GroenLinks over CO2-emissies en vergunningen bedrijven

Datum besluit: 9 april 2019


Provinciale Staten hebben een aantal vragen gesteld over de provinciale rol richting de industrie als het gaat om CO2-emissie. Meer dan de helft van de industriële CO2-uitstoot in Zuid-Holland wordt veroorzaakt door 29 bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor emissiehandel (EU ETS). Het opnemen van emissie-eisen voor CO2 in de vergunning van deze bedrijven is juridisch niet mogelijk. De uitkomsten van het Klimaatakkoord en het nieuwe collegeakkoord zullen als input dienen voor de provinciale inzet voor de verduurzaming van de industrie in de komende jaren. In de provinciale begroting 2019 is reeds een samenhangend pakket aan activiteiten en projecten benoemd. Het gaat daarbij om activiteiten en projecten op het gebied van energie-infrastructuur, waterstof, energie-opslag en conversie, inzet reststroom en extra inzet op energiebesparing bij de industrie. Provinciale Staten hebben de wens uitgesproken hierover verder met Gedeputeerde Staten te willen spreken. Gedeputeerde Staten zijn hiertoe uiteraard bereid.

Type besluit: GS-vergadering