Beslissing op bezwaar Akzo Nobel Industrial Chemicals BV van 30 juli 2018 tegen het besluit van 5 juli 2018

Datum besluit: 9 april 2019


Gedeputeerde Staten hebben aan het bedrijf Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. te Rotterdam een last onder dwangsom opgelegd vanwege het veroorzaken van een incident als gevolg waarvan chloor is vrijgekomen. De last betreft het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat alle apparatuur die voor de productie en opslag van chloor in gebruik is, zodanig is gedimensioneerd dat wordt voorkomen dat chloor onbedoeld vrij komt en daardoor schade aan de leefomgeving ontstaat. Het bedrijf heeft hier bezwaar tegen aangetekend omdat de last niet voldoende duidelijk omschreven zou zijn. De onafhankelijke bezwarencommissie heeft geadviseerd de bezwaren van het bedrijf gegrond te verklaren en de last aan te vullen en daarmee te verduidelijken. Gedeputeerde Staten hebben besloten het advies op te volgen en de last onder dwangsom aan te passen.

Type besluit: GS-vergadering