Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2020

Datum besluit: 9 april 2019


Voor het ontwikkelen en beheren van natuur is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in uitvoering. Onderdeel van dit stelsel is het natuurbeheerplan. De actuele leefgebieden waarbinnen agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden, natuurbeheertypen en ambitiedoelen zijn vastgesteld in het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt een natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor het jaar 2020 op 9 april 2019 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Belanghebbenden kunnen op dit ontwerp van 12 april 2019 tot en met 24 mei 2019 een zienswijze indienen. Gedeputeerde Staten zullen vervolgens, na behandeling van de zienswijzen, een definitief natuurbeheerplan 2020 vaststellen.

Type besluit: GS-vergadering