Vaststellen PVA Gebiedsgerichte aanpak N2000 stikstof

Datum besluit: 10 december 2019


In het advies van de commissie Remkes 'Niet alles kan' en de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer van 4 oktober jl. hebben de provincies de opdracht gekregen om tot gebiedsgerichte aanpakken te komen om de stikstofdeposities te laten dalen. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft het Plan van Aanpak vastgesteld waarin zij aangeven langs welke stappen zij dit samen met de verschillende sectoren en gebiedspartijen in Zuid-Holland willen gaan doen. In een brief wordt Provinciale Staten hierover geïnformeerd. Het College wil hierover graag verder in gesprek met alle partijen in Zuid-Holland. Verder wordt in de brief ingegaan op een aantal specifieke vragen die op 6 november jl. door Provinciale Staten zijn gesteld over het stikstofdossier.

Type besluit: GS-vergadering