Beantwoording statenvragen 3574 fractie 50PLUS - Brief GS aan Minister Knops inzake financiële druk op gemeenten

Datum besluit: 17 december 2019Naar aanleiding van een brief van de Provincie Zuid-Holland aan de minister van BZK waarin de bezorgdheid over de financiële positie van gemeenten wordt geuit, heeft de Statenfractie 50PLUS een aantal vragen gesteld. In de beantwoording door Gedeputeerde Staten wordt toegelicht hoe een initiatiefvoorstel van de fractie 50PLUS uit 2015 door het college is betrokken bij de beleidsvorming rond de borging van kennis sociaal domein. Ook wordt toegelicht dat de provincie sinds de decentralisaties geen monitorende, sturende en coördinerende rol binnen het sociaal domein meer heeft. De provincie maakt zich wel zorgen over vooral de financiële positie van gemeenten, mede als gevolg van de financiële druk binnen het sociaal domein.

Type besluit: GS-vergadering