Behandelvoorstel Motie 901 Betrokkenheid bij uitvoering Klimaatakkoord

Datum besluit: 17 december 2019


Gedeputeerde Staten hebben het behandelvoorstel voor Motie 901 over betrokkenheid bij de uitvoering van het Klimaatakkoord vastgesteld. Deze motie is door Provinciale Staten aangenomen op 13 november 2019. De motie gaat over de manier waarop GS in de komende jaren Provinciale Staten en de burgers van Zuid-Holland gaat betrekken bij de ontwikkeling van maatregelen ter uitvoering van het Klimaatakkoord. GS geven in het behandelvoorstel aan dat alle planvorming via nota's en beleidsontwikkeling aan Provinciale Staten wordt voorgelegd ter bespreking of vaststelling. Ook zijn er diverse momenten waarop inspraak en betrokkenheid van bewoners van Zuid-Holland plaats zal vinden.

Type besluit: GS-vergadering