Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 bijlage 2

Datum besluit: 17 december 2019


Gedeputeerde Staten hebben de wijziging van bijlage 2 van de Subsidieregeling Groen 2016 vastgesteld. Deze bijlage bevat een kaart met het agrarisch gebied van Zuid-Holland. De kaart is een bijlage bij de subsidieparagraaf Agrarische structuurversterking in de grondgebonden landbouw. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is één van de vereisten dat de kavels die betrokken zijn bij de kavelruil in de kaart aangeduid staan als agrarisch gebied waar agrarische structuurversterking gewenst is. Met deze wijziging is de kaart van het agrarisch gebied geactualiseerd.

Type besluit: GS-vergadering