Toepassing hardheidsclausule voor subsidieregeling EFRO Operationeel Programma West Nederland 2014-2020

Datum besluit: 17 december 2019


Na de inhoudelijke goedkeuring bleek dat de subsidieaanvraag voor Airport Technology Lab (ATL) niet voldoet aan hetgeen in artikel 2.4 van de subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland is bepaald. De aanvraag voor ATL voldoet aan het totale subsidiepercentage van maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, maar niet aan het maximaal te verlenen subsidiebedrag van € 1.500.000. De aanvraag zou op basis hiervan geweigerd moeten worden. De EFRO subsidie bedraagt door een externe bijdrage van gemeente Den Haag ter grootte van € 850.000 geen 1,3 miljoen, maar € 2.154.779. Op grond van artikel 39 van de Asv kunnen Gedeputeerde Staten afwijken van deze subsidieregel. Dit achten wij in dit specifieke geval van belang, omdat het nooit de bedoeling is geweest om het inzetten van de gemeentelijke EFRO-middelen te belemmeren. De bijdrage van de gemeente is zeer gewenst. De reden achter deze financiële beperking was om meerdere goede initiatieven te kunnen financieren. ATL levert inhoudelijk een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze regio.

Type besluit: GS-vergadering