Aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro inzake het bestemmingsplan Rijzenburgseweg 1 Sommelsdijk

Datum besluit: 19 februari 2019


Gedeputeerde Staten hebben een reactieve aanwijzing gegeven tegen het bestemmingsplan "Rijzenburgseweg 1 Sommelsdijk" van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat een bedrijf uit de kern van Sommelsdijk wordt verplaatst naar een locatie in het buitengebied. De provincie is het daar niet mee eens omdat dergelijke bedrijven zich dienen te vestigen op bedrijventerreinen. Het provinciaal beleid is er namelijk op gericht het buitengebied zoveel mogelijk te ontzien van ongewenste bebouwing. Het bestemmingsplan was daarom in strijd met provinciaal beleid vastgesteld

Type besluit: GS-vergadering