Beantwoording Statenvragen 3474 van SP en GroenLinks over Lekkende oude verlaten gaswinningsputten

Datum besluit: 19 februari 2019Naar aanleiding van vragen uit de Provinciale Staten over lekkende oude verlaten gaswinningsputten zal de provincie nadere toelichting vragen over dit onderwerp bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het verantwoordelijk bevoegd gezag is in dit geval het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het SodM heeft vervolgens de verantwoordelijkheid toe te zien op het conform vigerende wet- en regelgeving afsluiten van boorputten.

Type besluit: GS-vergadering