Behandelvoorstel motie 628 - Artikel 1 Grondwet

Datum besluit: 19 februari 2019


Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 en Subsidieplafonds 2016 is in de vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2016 motie 628 “Artikel 1 Grondwet” aangenomen. Daarbij werd verzocht “de mogelijkheid te onderzoeken of op of rond het provinciehuis een plaats is waar, net als bijvoorbeeld de Grondwetbank bij de Tweede Kamer, artikel 1 van de Grondwet in beeld kan worden gebracht.” Uitvoering van de motie was nadrukkelijk gekoppeld aan de renovatie van het bestuursgebouw. Nu Provinciale Staten op 17 oktober 2018 het besluit hebben genomen tot de renovatie van het bestuursgebouw, hebben Gedeputeerde Staten het voornemen opdracht te geven aan de provinciale kunstcommissie voor een plan van aanpak voor het in beeld brengen van artikel 1 van de Grondwet.

Type besluit: GS-vergadering