Vaststellen Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019 en Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019

Datum besluit: 19 februari 2019


Gedeputeerde Staten hebben besloten de beleidsregel over nadeelcompensatie bij de aanpassing van kabels en leidingen te actualiseren (intrekking van de oude regeling en vaststelling van een nieuwe regeling). In deze regeling wordt bepaald wat de hoogte is van de vergoeding waarop netbeheerders recht hebben als zij door de provincie worden verzocht om een kabel of leiding te verleggen in het kader van een provinciaal infrastructureel werk. De regeling is inhoudelijk gewijzigd naar aanleiding van een evaluatie van de regeling in samenwerking met de Zuid-Hollandse netbeheerders van nutsvoorzieningen (gas, water en elektra). Deze wijziging ziet op de vergoeding voor de verlegging van leidingen die provinciale infrastructuur kruisen en wordt daarmee gunstiger voor de netbeheerders. Verwacht wordt dat de meerkosten aan nadeelcompensatie ruimschoots gecompenseerd worden door de versoepelde samenwerking, de besparing op vertragingskosten bij projecten en de kosten die gemoeid zijn met bezwaar- en beroepsprocedures over verleggingen. Gezien de gesprekken in het kader van voorgaande evaluatie zeer voortvarend zijn verlopen is van beide kanten, provincie en netbeheerders, de wens geuit om ook de samenwerking in de uitvoeringspraktijk te bestendigen. Dit wordt gedaan door middel van het vastleggen van afspraken over hoe partijen met elkaar willen omgaan in het verleggingsproces in een uitvoeringsprotocol.

Type besluit: GS-vergadering