Begrotingscirculaire 2020 - 2023 gemeenschappelijke regelingen

Datum besluit: 15 januari 2019


Gedeputeerde Staten hebben de begrotingscirculaire 2020 – 2023 aan de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. In deze circulaire worden de Gemeenschappelijke Regelingen in Zuid-Holland geïnformeerd over de criteria en uitgangspunten waar de eerstkomende (meerjaren)begroting 2020 – 2023 aan moet voldoen en over diverse ontwikkelingen waar zij de komende periode mogelijk mee te maken krijgen. Met deze circulaire vragen we de Gemeenschappelijke Regelingen om bij het opstellen van de Begroting 2020 extra aandacht te hebben voor het realistisch ramen, vooral als het gaat om de budgetten in het sociaal domein. De begrotingscirculaire aan de Gemeenschappelijke Regelingen wordt begeleid met een aanbiedingsbrief van Gedeputeerde Staten en ter informatie aan Provinciale Staten gezonden.

Type besluit: GS-vergadering