Beslissing op bezwaar vastgoedonderneming van 11 september 2018 tegen vierde invorderingsbesluit verbeurde last onder dwangsom

Datum besluit: 15 januari 2019


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van een vastgoedonderneming in de gemeente Krimpenerwaard tegen vijf besluiten tot invordering van verbeurde dwangsommen niet-ontvankelijk verklaard. Aan het bedrijf was een last onder dwangsom opgelegd, om te zorgen dat het maatregelen zou nemen om verdere overtreding van de Wet bodembescherming op een bodemsaneringslocatie in de Krimpenerwaard te voorkomen. Toen geconstateerd werd dat de maatregelen binnen de gestelde termijn uitbleven, is besloten tot invordering van de dwangsommen. Hiertegen heeft het bedrijf bezwaar gemaakt. De onafhankelijke bezwarencommissie constateerde echter dat de bezwaren buiten de wettelijke termijn zijn ingediend. Daarom heeft zij de bezwaren niet inhoudelijk behandeld en geadviseerd de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. Gedeputeerde Staten hebben dit advies opgevolgd. Dat betekent dat de invorderingsbesluiten blijven gelden en het bedrijf de verschuldigde bedragen moet betalen aan de provincie.

Type besluit: GS-vergadering