Ondertekenen Convenant en Ambitieverklaring Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

Datum besluit: 22 januari 2019


De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling staat voor een (h)eerlijke kaas van stevige én gezonde Zuid-Hollandse bodem, met kruidenrijk grasland uit het mooie Groene Hart. In een open en gelijkwaardige samenwerking tussen melkveehouder, waterschap, fabriek, financier, wetenschap en overheid remmen wij de bodemdaling af. We versterken de biodiversiteit en de landschapskwaliteit. Wij doen dit door nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen die goed zijn voor de boer en het landschap.

We bekrachtigen nu deze samenwerking door een convenant te ondertekenen met Zuivelfabriek de Graafstroom/Deltamilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank en Wageningen Research. Om dit netwerk te versterken tekenen de partners samen met andere betrokken partijen ook een ambitieverklaring om samen op te trekken voor een duurzame toekomst voor het Groene Hart.

Type besluit: GS-vergadering