Zienswijze aardgaswinning Q16 Charlie Noord

Datum besluit: 22 januari 2019


Op 13 december 2018 is een concept-instemmingsbesluit voor het winningsplan gaswinning Q16 Charlie Noord door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gepubliceerd. Op basis hiervan heeft de provincie besloten een zienswijze in te dienen. In de zienswijze zijn twee aspecten die naar voren komen.

Ten eerste betreft het een nieuw veld; in het licht van de overgang naar hernieuwbare energiebronnen adviseren wij nieuwe velden niet in gebruik te nemen.

Ten tweede zou de instemming op het winningsplan pas verleend moeten worden nadat een proefboring heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan kan dan de hoeveelheid aanwezig gas worden ingeschat, waarna kan worden bepaald of er een Milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd. Ook kan op basis hiervan beter (beter dan alleen op basis van aannames) een zogenoemde Seismische-risico-analyse worden uitgevoerd. Op deze wijze wordt het maximale gedaan om de omgevingsbelangen op een transparante manier veilig te stellen.

Type besluit: GS-vergadering