Actieplan Geluid 2018-2023

Datum besluit: 29 januari 2019Naar aanleiding van de inspraakreacties op het Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2023 (Actieplan Geluid) is een Nota van beantwoording en wijziging opgesteld en is een aantal technische aanpassingen in het Actieplan Geluid aangebracht. Gedeputeerde Staten hebben besloten de Nota van beantwoording en wijziging en Actieplan Geluid vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering