Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2019

Datum besluit: 8 januari 2019


De Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om, onder toepassing van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, ontheffing te verlenen voor het tijdelijk en/of uitzonderlijk gebruik van een terrein anders dan een luchthaven ten behoeve van luchtvaart. Sinds de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2013 van kracht is, is gerelateerde wet- en regelgeving gewijzigd of komen te vervallen en ondergebracht onder andere wettelijke kaders. </p><p>Met vaststelling van de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens 2019, is de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2013 naar de huidige wet- en regelgeving geactualiseerd. De Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens 2019 geeft invulling aan het verlenen van ontheffing voor het tijdelijk en/of uitzonderlijk gebruik van een terrein anders dan een luchthaven. De uitvoering van de taak is gemandateerd aan de DCMR Mileudienst Rijnmond.

Type besluit: GS-vergadering