Mandaatregelingen Omgevingsdiensten 2019

Datum besluit: 8 januari 2019


Jaarlijks wordt bezien of de mandaatregelingen ten behoeve van de vijf Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten mogelijk actualisatie behoeven. Als gevolg hiervan hebben Gedeputeerde Staten voor de vijf Omgevingsdiensten nieuwe mandaatregelingen vastgesteld. De belangrijkste aanpassingen die daarin zijn aangebracht betreffen naast technische wijzigingen onder andere de uniformering van mandaatnummers en wijzigingen in de rapportage-, informatie- en vooroverlegverplichtingen die de omgevingsdiensten in het kader van de uitvoering van de mandaatregelingen hebben.

Type besluit: GS-vergadering