Aanwijzing ex artikel 3.8, lid 6 Wro inzake het bestemmingsplan Braassemerland 2019, gemeente Kaag en Braassem

Datum besluit: 2 juli 2019


Gedeputeerden Staten van Zuid-Holland hebben een aanwijzing gegeven op het vastgestelde bestemmingsplan "Braassemerland 2019" dat door de raad van gemeente Kaag en Braassem op 27 mei 2019 is vastgesteld. De aanwijzing heeft tot doel regels buiten werking te stellen die in strijd zijn met het provinciaal beleid betreffende Detailhandel. Het plan biedt teveel ruimte voor het voeren van zogenoemd 'nevenassortiment' in een detailhandelsvestiging buiten de centra. De provincie Zuid-Holland ziet erop toe dat reguliere detailhandel zich primair vestigt in de centra van steden, dorpen en wijken om deze krachtig te houden. Daarom dient in hoofdzaak vermeden te worden dat reguliere detailhandel zich aan de randen van steden vestigt. De aanwijzing draagt bij aan dit beleid.

Type besluit: GS-vergadering