Beantwoording Statenvragen 3518 GL Bomenkap in de Hoeksche Waard

Datum besluit: 2 juli 2019


Gedeputeerde Staten hebben op 2 juli 2019 de beantwoording van de Schriftelijke Statenvragen 3518 van GroenLinks over bomenkap in de Hoeksche Waard vastgesteld. Provinciale Staten hebben gevraagd of de bomenkap niet in strijd is met het provinciale bermbeleid. Dat is niet het geval. In het project N489 worden, conform het bermbeleid, alleen bomen gekapt die einde levensduur zijn of ten behoeve van functionele verbeteringen van de provinciale infrastructuur. Zo worden onder andere twee rotondes aangelegd, op meerdere kruisingen worden de toeleidende wegen verlegd en worden de fietspaden en de parallelweg verbreed. De bomenkap en bomencompensatie is veelvuldig besproken met de toenmalige gemeenten Binnenmaas en Cromstrijen en enkele groenpartijen, onder andere het Hoekschewaards Landschap. Gezamenlijk is een groenplan opgesteld, waarin de 1 op 1 herplant van de te kappen bomen is vastgelegd.

Type besluit: GS-vergadering