Beslissing op bezwaar Shell Raffinaderij Nederland BV van 10-01-2019 tegen besluit van 30-11-2018 tot het opleggen van een last onder dwangsom

Datum besluit: 25 juli 2019


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf Shell Nederland Raffinaderij B.V., tegen een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven onder aanvulling van de motivering ten aanzien van de hoogte van de dwangsom. Het dwangsombesluit is genomen naar aanleiding van een geconstateerde overtreding van een vergunningvoorschrift voor het zo spoedig mogelijk melden van een ongewoon voorval. Gedeputeerde Staten volgen bij dit besluit het advies van de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering