Appreciate Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Datum besluit: 9 juli 2019


Met deze brief feliciteert de provincie Zuid-Holland (PZH) de minister van Binnenlandse Zaken met de publieke lancering van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op 20 juni 2019. De Ontwerp NOVI beschrijft een integrale rijksvisie op de fysieke leefomgeving. In de brief benoemt PZH dat zo’n visie helpt om Nederland goed in te richten, en dat PZH graag met het Rijk in gesprek blijft om de opgaves benoemd in de Ontwerp NOVI verder uit te werken.

Type besluit: GS-vergadering