Beantwoording Statenvragen 3520 GL, PvdA, 50Plus en SP over jeugdzorg en afgeleide onderwerpen cultuureducatie en bibliotheken

Datum besluit: 9 juli 2019


Op 8 mei 2019 heeft de VNG in een open brief in de media haar zorgen geuit over de forse financiële tekorten in de jeugdzorg. Deze tekorten kunnen ook andere terreinen zoals cultuur, bibliotheken en sport negatief beïnvloeden. Mede in reactie op deze brief hebben de leden van Provinciale Staten Kasbergen (Groen Links), Stepanyan (Groen Links), Koning (PvdA), Bakx (50+) en Van Aelst (SP) vragen gesteld over de praktijk van de jeugdzorg in gemeenten en de mogelijke rol die de provincie zou kunnen spelen bij het oplossen van de huidige problemen.

Met de invoering van de Jeugdwet per 1/1/2015 is de provinciale jeugdzorg overgegaan naar de gemeenten. In de jaren voorafgaand aan de invoering van de Jeugdwet heeft de provincie Zuid-Holland kennis over en ervaring met de toen nog provinciale jeugdzorg overgedragen aan gemeenten. In het huidige jeugdzorgstelsel hebben provincies geen rol, verantwoordelijkheid of bevoegdheid meer. Het huidige jeugdzorgstelsel is volledig vormgegeven door rijksoverheid en VNG/gemeenten. Er is geen wettelijke basis voor de provincie om een rol te spelen in het huidige jeugdzorgstelsel.

Type besluit: GS-vergadering