Beantwoording Statenvragen 3522 FVD - Windmolenbeleid

Datum besluit: 9 juli 2019


Forum voor Democratie heeft vragen gesteld over het windmolenbeleid van de provincie naar aanleiding van een artikel in het AD. De provincie kent de zorgen die mensen hebben rondom windlocaties. Deze zijn ook geuit in verschillende zienswijzenprocedures waarbij locaties voor windenergie zijn vastgelegd in het verleden. Dit heeft ook geleid tot aanpassing van de plannen.

Type besluit: GS-vergadering